Граѓанско Право

Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ нуди сеопфатна услуга во граѓанските постапки, внимателното формирајќи сеопфатен концепт за секој поединечен предмет. Адвокатското друштво особено ги овозможува следните услуги, односно застапува во наведените постапки:
 
 • Сопственички спорови и спорови во врска со други стварни права
 • Разводи
 • Семејни спорови
 • Спорови кои произлегуваат од договорни одредби
 • Стекнување без основa
 • Експропријација
 • Денационализација
 • Утврдување на правен статус на бесправно изграден објект (Легализација)
 • Арбитража
 • Изработка на Преддоговори и Договори
 • Правно советување во однос на сите прашања од конкретната област

Нашиот тим во оваа област го предводат:

Ивана Јевтиќ Николова

Помлад партнер - Адвокат

Љупка Наумоска Ѓорѓиевска

Адвокат