Наплата на Долг

Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ има опсежно искуство во целокупното раководење на постапките за наплата на побарувања, од моментот на нивното започнување и проследување до надлежен нотар и/или суд; застапување во постапки за медијација; или пред надлежни Судови во Република Северна Македонија; во постапките по правни лекови, и конечно, во постапките за присилно извршување пред именуваните Извршители на ниво на целата држава.

Со оглед на обемноста на ваквото професионално искуство, Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ на своите клиенти им нуди целосна поддршка во процесот на наплата на побарувањата кои истите ги имаат кон своите Должници. Ваквата услуга му овозможува на Клиентот целосна сигурност во начинот, квалитетот и уредноста при водењето на постапките за присилна наплата и воедно, води кон зголемување на процентот на наплатени побарувања.

Нашето Адвокатско друштво има просечна годишна наплата на побарувањата на нашите клиенти од околу 3 милиони евра по година.

Нашиот тим во оваа област го предводат:

Љупка Наумоска Ѓорѓиевска

Адвокат

Марија Боцеска

Адвокат