Политика за приватност

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ВЕБ СТРАНАТА НА AДВОКАТСКО ДРУШТВО ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ СКОПЈЕ

Со оваа Политика на приватност, Адвокатско друштво ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ Скопје Ви доставува информации за обработката на лични податоци при Ваша посета на оваа веб страна, вклучувајќи информации за нашиот офицерот за заштита на личните податоци, лични податоци кои ги обработуваме, начин на кои ги собираме на личните податоци, цел на обработката, период на чување на личните податоци, корисници на личните податоци, како и Вашите права по однос на личните податоци.

КОНТРОЛОР

Контроллор на личните податоци кои се обработуваат преку оваа веб страница е Адвокатско друштво ТОШИЌ И ЈЕВТИЌ Скопје, со седиште на ул. “Аминта Трети” број 38/1-2, 1000 Скопје и ЕМБС: 7005180.

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Наш офицер за заштита на личните податоци е Љупка Наумоска Ѓорѓиевска, со e-mail адреса naumoska@tjlaw.com.mk до која можете да се обратите во случај на потреба од информација за Вашите права од областа на личните податоци.

СУБЈЕКТИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Преку нашата веб страница обработуваме податоци за посетителите на веб страницата.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ И НАЧИН НА КОЈ ГИ СОБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

При Вашата посета на веб страницата може да се собираат податоци како IP адреса, интернет пребарувач од кој е пристапено и слично, како и податоци кои се собираат преку инсталираните колачиња, при што не се врши Ваша идентификација.

Дополнително, ги обработуваме и податоците кои доброволно можете да ни ги доставите преку нашата e-mail адреса истакната на веб страницата.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ ги обработува личните податоци преку веб страницата со цел споделување на информации за своите деловни активности и олеснување на комуникацијата со клиентите.

Целите за обработка на личните податоци кои се собираат преку колачињата подетално се опишани во Политиката за колачиња на веб страницата.

КОРИСНИЦИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци кои ги прибираме не ги споделуваме со трети страни, освен доколку сме законски обврзани за истото.

ПЕРИОД НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци собрани преку веб страницата ги чуваме во согласност со законските одредби и периодот за кој е неопходно чувањето на податоците за остварување на целите, како и во периодот наведен во Политиката за колачиња.

ВАШИ ПРАВА ВО ВРСКА СО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се следните:

  • право да бидете информирани за обработката на личните податоци;
  • право на пристап до личните податоци;
  • право на исправка и бришење на личните податоци;
  • право на ограничување на обработката на личните податоци;
  • право на приговор;
  • право на поднесување на барање до Агенцијата за заштита на лични подаотци согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

Ве информираме дека имате право во секој момент да ја повлечете согласноста за обработка на личните податоци кои ги обработувме по тој основ преку барање испратено до нашиот офицер за заштита на личните податоци.

Повлекување на согласноста не влијае на законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да биде повлечена.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Политиката за приватност може да претрпи одредени измени кои ќе имаат важност од денот на нивно објавување.