ЕСГ

Животна средина – Општествени прашања– Управување (ESG)

(Environmental – Social – Governance) 

Нашето Адвокатско друштво има воспоставено стратешко партнерство со ESGPRO, компанија основана во Обединетото Кралство, заради претставување на ЕСГ факторите во Северна Македонија. Заедно со нашите партнери ESGPRO, нудиме консултантски услуги за одржливост на глобални брендови, ЕСГ насоки за мали, среди и големи претпријатија, извештаи за емисија на јаглерод диоксид и извештаи за одржливост.

Како пионери во оваа област, горди сме да истакнеме дека сме првото македонско адвокатско друштво со лиценца за нудење на услуги од областа на ЕСГ. Оваа соработка ни овозможува да понудиме целосни ЕСГ решенија на нашите клиенти, овозможувајќи бизнисите во Северна Македонија да ги следат практиките за одржливост и да ги достигнат големите очекувања на инвеститорите кои се свесни и насочени кон ЕСГ стандардите.

Our law firm specializes in providing expert legal advice to the gaming industry, encompassing live games and online platforms. We offer comprehensive guidance on the regulatory framework, licensing, fees, and meeting all legal requirements necessary for the smooth operation of gaming businesses.

We work closely with gaming companies on a day-to-day basis, ensuring their adherence to legal requirements and assisting them in fulfilling necessary obligations. Our team is dedicated to helping the gaming industry thrive while maintaining strict compliance with the law.