Правни Услуги

ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Нашиот тим се состои од адвокати кои се специјализирани и посветени во разни сектори

Корпоративно право

Опсежно искуство со обезбедување на лиценци и дозволи од различни управни области

Рударство

Искуство и продлабочени познавања на регулативата за експлоатација на минерални суровини

ИТ Индустрија

Нашето адвокатско друштво е посебено специјализирано за давање на правни услуги од областа на ИТ индустријата

МЕДИЦИНСКИ КАНАБИС

Посредување на лиценци и правни регулативи поврзани со индустриското производство на канбаис за медицнски цели

Граѓанско право

Секаков вид на услуги поврзани со граѓанско право: разводи, семејни спорови, експропријација, денационализација

Работни односи

Секаков вид на услуги поврзани со право за заштита на работниците и внатрешното работење на компаниите.

Интелектуална сопственост

Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ нуди високо професионални услуги од областа на правото на интелектуална сопственост.

Наплата на долг

Целокупното раководење на постапките за наплата на побарувања, од нивното започнување и проследување до надлежен нотар или суд.

Стечајни постпаки

Водење на колективна постапка за реорганизација или за ликвидација на должникот во стечај.

Корпоративно право

Опсежно искуство со обезбедување на лиценци и дозволи од различни управни области

Рударство

Искуство и продлабочени познавања на регулативата за експлоатација на минерални суровини

ИТ Индустрија

Нашето адвокатско друштво е посебено специјализирано за давање на правни услуги од областа на ИТ индустријата

МЕДИЦИНСКИ КАНАБИС

Посредување на лиценци и правни регулативи поврзани со индустриското производство на канбаис за медицнски цели

Граѓанско право

Секаков вид на услуги поврзани со граѓанско право: разводи, семејни спорови, експропријација, денационализација

Работни односи

Секаков вид на услуги поврзани со право за заштита на работниците и внатрешното работење на компаниите.

Интелектуална сопственост

Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ нуди високо професионални услуги од областа на правото на интелектуална сопственост.

Наплата на долг

Целокупното раководење на постапките за наплата на побарувања, од нивното започнување и проследување до надлежен нотар или суд.

Стечајни постпаки

Водење на колективна постапка за реорганизација или за ликвидација на должникот во стечај.